Intentieverklaring bestuurlijke fusie

De besturen van het Emelwerda College en het Berechja College hebben de intentie om een bestuurlijke fusie aan te gaan. De Stichting voor Voortgezet Onderwijs op Protestants Christelijke Grondslag voor de Noordoostpolder en omgeving (Emelwerda College) en de Stichting Berechja College zullen bij een bestuurlijke fusie worden samengevoegd tot één nieuw bestuur. Dit nieuwe bestuur heeft dan zowel het Emelwerda College als het Berechja College onder zich. In het verlengde van de samenvoeging tot één bestuur ontstaat er ook één Raad van Toezicht en één gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en vallen de medewerkers staf en ondersteuning ook onder één stichting.

Juridische aangelegenheid
Marga Sijbom-Hassing, bestuurder van het Emelwerda College legt uit: ‘De bestuurlijke fusie is vooral een juridische aangelegenheid. Ouders, leerlingen en medewerkers zullen van een bestuurlijke fusie nagenoeg niets merken want in de dagelijkse praktijk verandert er niet zo veel.’ Om een kwalitatief hoogwaardig, breed onderwijsaanbod in de school, het dorp en de regio in stand te houden, schreef Sijbom twee jaar geleden een visiedocument waarin de meerwaarde, het nut en de noodzaak van een bestuurlijke fusie tussen het Emelwerda College en het Berechja College benoemd is. Sijbom: ‘Vanuit het visiedocument is een verkennend onderzoek uitgevoerd. Dit heeft geresulteerd in een intentieverklaring die binnenkort door de bestuurders van beide scholen getekend gaat worden.
De Medezeggenschapsraden hebben positief geadviseerd en de Raden van Toezicht hebben ingestemd om een onderzoek te doen naar de bestuurlijke fusie tussen het Emelwerda College en het Berechja College. Dit onderzoek, de zogenaamde Fusie Effect Rapportage (FER) zal de komende maanden worden uitgevoerd. Het onderzoek (de FER) zal inzicht geven in de motieven van een bestuurlijke fusie, er zal worden gesproken met relevante stakeholders en de effecten van een bestuurlijke fusie worden in kaart gebracht.

Scholen blijven zelfstandig
Sijbom: ‘De scholen in Emmeloord en op Urk blijven zelfstandig en houden hun eigen identiteit en onderwijs. Beide scholen kennen een eigen ontstaansgeschiedenis, een eigen cultuur en een eigen onderwijskundige en pedagogisch-didactische identiteit (DNA), waar we terecht trots op zijn. De eigenheid en gelijkwaardigheid van de huidige scholen blijft gewaarborgd. In het onderzoek naar de bestuurlijke fusie (de FER) zal dit uitgebreid worden onderzocht en zullen ook ouders en leerlingen worden betrokken.’

Relevant nieuws

Menu