Ons onderwijs

Formatief handelen

Met formatief handelen leren leerlingen kritisch denken, reflecteren en leren van fouten. Formatief toetsen en handelen past daarom beter bij de brede doelen van het onderwijs dan ‘toetsen voor een cijfer’. In schooljaar 2017/2018 zijn wij hiermee gestart in de brugklassen en zo zal dit de komende jaren uitbreiden, totdat uiteindelijk de hele school werkt met dit principe.

De belangrijkste opbrengsten: meer inzicht in het leerproces en meer eigenaarschap bij de leerlingen zelf. Ofwel ‘Van toetscultuur naar feedbackcultuur.’  Alle activiteiten die leerlingen en docent uitvoeren om de leeractiviteiten van leerlingen in kaart te brengen, te interpreteren en te gebruiken voor vervolgstappen, vallen onder formatief handelen. De docent integreert feedback in iedere fase van het doceer-leerproces en leerlingen laten steeds zien hoe zij zich hebben ontwikkeld en reflecteren hierop met het oog op vervolg.

Onze opleidingen

Technasium – Bèta Challenge

Heb je vaak goede ideeën? Houd je van onderzoek doen of iets nieuws ontwerpen? Dan ben je op je plek bij het Technasium of bij de Bèta Challenge.

Bèta Challenge wordt gegeven op de mavo. Gedurende alle 4 leerjaren volgt iedereen dit vak. Het is een examenvak. In het derde leerjaar loop je 6 dagen stage bij een bedrijf. We werken aan echte opdrachten uit het bedrijfsleven, zo leer je veel beroepen kennen. Samenwerken, lekker bezig zijn in de werkplaats en ondertussen doe je veel vaardigheden op.

Technasium is in de onderbouw één van de talentstromen van de havo en het vwo, daarna kan je het kiezen als examenvak. Omdat we met opdrachtgevers van buiten de school werken, heeft dat wat je doet meteen betekenis. De opdrachten worden niet verzonnen, maar zijn reële vraagstukken die binnen dat bedrijf of instantie spelen, en daar mag jij met je groepje mee aan de slag. De ene keer is het vooral gericht op onderzoek, de andere keer maak je een werkend prototype of een maquette.

Bèta Challenge en Technasium zorgen voor een mooie aansluiting op het vervolgonderwijs, ook daar wordt vaak projectmatig gewerkt. Doordat je in de bovenbouw ook keuzeprojecten hebt kan je ook daarmee aansluiten bij je interesses en je vervolgstudie.

Internationalisering

Het Emelwerda College zorgt ervoor dat je als leerling ervaring opdoet in buitenlandse contacten. In het begin is dat best wel spannend. Het doel is niet alleen dat je meer en beter Engels spreekt. We willen je graag laten ervaren hoe boeiend het leven van mensen in andere landen is. Daarnaast wil de school de leerlingen Europees burgerschap bijbrengen. Europa zal in de toekomst alleen maar belangrijker worden. Dit doen we met:

• mailcontact met leerlingen in het buitenland
• werken in een digitale omgeving met buitenlandse leerlingen aan projecten
• uitwisselingsprojecten

Internationalisering is dus een project met als doel het promoten van het natuurlijk erfgoed, een uitwisseling in het Engels en aandacht voor samenwerken, presenteren en andere algemene vaardigheden. In 2 mavo staat internationalisering op de lessentabel, in 3 mavo kunnen leerlingen solliciteren om mee te gaan met een uitwisseling en/of te fungeren als gastgezin.

Onderwijsgroep Fricolore wordt gevormd door 15 scholen voor Christelijk en interconfessioneel voortgezet onderwijs in Friesland, de Noordoostpolder en op Urk. De scholen werken samen om het onderwijs en de organisatie op de scholen te bevorderen. Onderwijsgroep Fricolore bestaat sinds 2006.

In de Fricolorescholen:

  • Staan de ontwikkeling van elk individu, diens identiteit en eigenwaarde centraal. Het gaat om persoonlijke groei van leerlingen en personeel. Waardenontwikkeling, ethiek, inspiratie en zingevingsvragen spelen hierbij een belangrijke rol.
  • Zien we de school als gemeenschap, als een veilige oefenplaats voor de ontwikkeling van gemeenschapszin, verantwoordelijkheid, vertrouwen en verbondenheid. Rituelen en vieringen vormen een belangrijk ankerpunt voor elke gemeenschap;
  • Is de joods-christelijke traditie belangrijk bij het inhoud geven aan onze opdracht om jonge mensen te begeleiden in hun ontwikkelingsproces als lid van de gemeenschap. Het perspectief van de hoop voor mens en samenleving vinden wij hierbij wezenlijk;
  • Zijn sociale bewogenheid en rechtvaardigheid, liefde en verbondenheid, verantwoordelijkheid en rentmeesterschap kernwaarden die nodig zijn in een rechtvaardige en duurzame samenleving, waarbinnen elke mens ertoe doet;
  • Maken we in organisatie en onderwijs ruimte voor ontmoeting en dialoog. We kunnen van elke ontmoeting leren, elk mens is uniek en doet ertoe. Pluriformiteit vormt een bron voor verrijking. Verhalen bieden veel mogelijkheden als aanjager voor gesprekken, bezinning en inspiratie.
  • Dragen we onze identiteit bewust uit en maken deze zichtbaar in het onderwijs. Leerlingen merken het in de klas en niet alleen bij vakken als godsdienst of levensbeschouwing. Wij willen hierop aanspreekbaar zijn en zoeken hierover het gesprek met ouders/verzorgers en maatschappelijke omgeving.
Menu